Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Nagroda im. prof. Tadeusza Żaka

Od 1997 r. PTG oraz Ł-IMP przyznaje co roku Nagrodę im. prof. Tadeusza Żaka w dwóch kategoriach:

  • rozprawa doktorska dla osób, którym został nadany stopień naukowy doktora, zakończona w ostatnich trzech latach przed zgłoszeniem, wykonana przez polskiego obywatela, w polskiej placówce naukowo-badawczej
  • praca dyplomowa (magisterska, inżynierska, magistersko – inżynierska), zakończona w roku poprzedzającym zgłoszenie, wykonana przez polskiego obywatela w polskiej placówce naukowo badawczej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.

Dokumentacja wniosku o Nagrodę powinna zawierać:

  • wniosek o przyznanie Nagrody zawierający szczegółowy opis zgłaszanego osiągnięcia naukowego,
  • odpis dyplomu*,
  • egzemplarz pracy kandydującej do Nagrody (w formie papierowej lub elektronicznej),
  • dane kontaktowe autora pracy (adres e-mail, numer telefonu),
  • dane kontaktowe promotora pracy (adres e-mail),
  • ewentualnie opinie użytkowników wdrożonych osiągnięć naukowych.

* Dopuszczamy możliwość złożenia skanu/ksera odpisu dyplomu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać osoba z dziekanatu uczelni lub osoba składająca wniosek.

 

Wnioski należy składać do:

Sekretarza Generalnego PTG:

mgr inż. Anna Mazurek
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
e-mail: anna.mazurek@imp.lukasiewicz.gov.pl

lub Prezesa PTG:

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. (22) 56 02 620
e-mail: anna.gajewska-midzialek@imp.lukasiewicz.gov.pl

Regulamin nagrody
– Nagrodzeni w latach 1998-2022, lista>>
Biogram prof. Tadeusza Żaka