Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Informacja na temat związków chromu (VI) – webinarium ECHA 06.06.2024 r. – zbieranie ankiet w sprawie ograniczeń stosowania związków Cr(VI) rozpoczęte (05.06 – 15.08.2024)

Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o rozszerzenie zakresu propozycji ograniczeń REACH na co najmniej 12 substancji chromu (VI), w związku z czym, ECHA opracowuje propozycję tych ograniczeń.

Helsinki, 8 maja 2024 r. – ECHA otrzymała od Komisji zaktualizowane zlecenie na przygotowanie wniosku dotyczącego ewentualnego ograniczenia dotyczącego substancji zawierających chrom (VI). Niniejsza aktualizacja stanowi uzupełnienie pierwotnego wniosku z września 2023 r., który skupiał się na dwóch pozycjach znajdujących się obecnie na liście zezwoleń REACH, a mianowicie trójtlenku chromu (pozycja 16) i kwasach chromowych (pozycja 17).

Zaktualizowany mandat obejmuje obecnie substancje zawierające chrom (VI) określone w pozycjach 16–22 i 28–31 listy substancji dopuszczonych do stosowania w systemie REACH. Ponadto zwrócono się do ECHA o uwzględnienie we wniosku dotyczącym ograniczeń innych substancji chromu (VI) niewymienionych w wykazie zezwoleń, w szczególności chromianu baru (numer WE 233-660-5). Substancje te mogą stwarzać ryzyko dla pracowników i społeczeństwa, jeśli są stosowane jako substytuty substancji chromu (VI) pod warunkiem uzyskania zezwolenia.

Ze względu na szerszy zakres ECHA złoży wniosek w sprawie ograniczenia do dnia 11 kwietnia 2025 r., zamiast pierwotnie planowanego terminu 4 października 2024 r.

W czerwcu ECHA ogłosi drugie zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia przygotowania wniosku. Pytania będą dotyczyć szerokiego zakresu tematów, takich jak alternatywy dla substancji zawierających chrom (VI) oraz sposób wykorzystania chromu (VI) w zastosowaniach opryskowych. Wszelkie informacje przekazane przez zainteresowane strony podczas pierwszego zaproszenia do składania uwag zostaną rozpatrzone i nie trzeba ich ponownie składać. ECHA zorganizuje seminarium internetowe w dniu 6 czerwca 2024 r. w celu omówienia głównych wyników pierwszego zaproszenia do składania wniosków i podkreślenia dodatkowych danych wymaganych w drugim zaproszeniu.

Przygotowanie propozycji ograniczeń i jej ocena przez RAC i SEAC będą przebiegać zgodnie ze standardowym procesem dotyczącym ograniczeń REACH. Przygotowując wniosek, ECHA uwzględni wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas rozpatrywania wniosków o zezwolenie na te substancje.

 Informacje: https://echa.europa.eu/pl/-/restriction-proposal-on-chromium-vi-to-cover-more-substances


Uzupełnienie informacji 09.06.2024 r.:

Jest to druga emisja „call for evidence”. Dane zebrane w ankietach wypełnionych przez firmy europejskie będą brane pod uwagę podczas przygotowywania przez ECHA ograniczeń w sprawie związków Cr(VI). Obecnie przygotowano dwie ankiety. W pierwszej, która jest powtórką wcześniejszej zamkniętej na początku tego roku, są zawarte pytania o możliwość wprowadzania  proponowanych ostrzejszych wartości dotyczących NDS oraz emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza. Wyniki zebrane poprzednio są zamieszczone na stronie webinarium 06.06.2024. Przedsiębiorstwa, które nie wypełniły ankiety wcześniej mogą to zrobić teraz. Druga dotyczy realności zastosowania zamienników. Ankiety są dostępne w internecie, również w narodowych językach. Zbieranie danych już się rozpoczęło i potrwa do 15.08.2024.

Ankiety są do wypełnienia  na www.echa.europa.eu/calls-for-comments-and-evidence